АНАЛИЗ НА БЪЛГАРСКАТА НОРМАТИВНА И СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА В ОБЛАСТТА НА РЕГУЛАТОРНАТА РЕФОРМА

В рамките на проект „ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО – КЛЮЧОВ МЕХАНИЗЪМ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ, ОСНОВАНО НА ДОКАЗАТЕЛСТВА В БЪЛГАРИЯ” беше подготвен анализ на българската нормативна и стратегическа рамка в областта на регулаторната реформа. В Анализа се разглеждат всички актуални нормативни и стратегически документи, приети на национално и под-национално ниво. Анализът съдържа следните части: 1) Актуален нормотворчески процес в България; 2) Правна рамка на оценката на въздействието в България; 3) Практики, свързани с оценката на въздействието на законодателството в България; 4) Вземане на решения, базирано на доказателства в България; 5) Перспективи пред оценката на въздействието на законодателството в България; 6) Изводи и препоръки.
Специален акцент в Анализа е поставен върху правна уредба и практики на обществени консултации от България.
Анализът е публикуван в Раздел „Ресурси”.
Ще имате възможност да дадете своето мнение по направените в Анализа предложения за правна уредба на оценката на въздействието на законодателството в България в рамките на дискусионния форум, който ще бъде организиран на сайта на проекта.

РЕГУЛАТОРНАТА РЕФОРМА В БЪЛГАРИЯ – МНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ
В рамките на проекта бяха проведени интервюта с учени и висококвалифицирани експерти по отношение на нормативната уредба и практика на оценката на въздействието на законодателството в България.
Огнян Герджиков, Маргарит Ганев, Атанас Славов, Иво Христов споделиха своите виждания за дефинирането на регулаторната реформа, нуждата от такава реформа в България, качеството на законодателството и нивото на правоприлагане и правно съзнание в България, силните страни на подхода – вземането на решения, базирано на доказателства, възможността за прилагането му в България, какво и кой губи от липсата на въведена система за ОВЗ в България, предстоящите действия.
Извадки от интервютата могат да се видят в Раздел „Лица”.

Leave a Reply