presentation-2-1024x576

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОБЯВИ СВОЯТА НОВА ПРОГРАМА ЗА ПО-ДОБРО РЕГУЛИРАНЕ, ОЗАГЛАВЕНА „ЗАСИЛВАНЕ НА ПРОЗРАЧНОСТТА И КОНТРОЛА С ЦЕЛ ПО-ДОБРО ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО В ЕС”

На 19 май, Европейската комисия обяви своята нова Програма за по-добро регулиране. Този цялостен пакет от реформи, обхващащ целия цикъл на изготвяне на политики, ще направи процеса на вземане на решения в ЕС по-открит и по-прозрачен, ще подобри качеството на новите закони посредством по-добри оценки на въздействието на законодателните предложения и измененията и ще насърчи постоянния и съгласуван преглед на действащото законодателство на ЕС, така че политиките на ЕС да постигат целите си по най-ефективния и ефикасен начин. По този повод Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви:

„Настоящата комисия е решена да промени както това, което Съюзът прави, така и начина, по който го прави. Следователно по-доброто регулиране е един от водещите ни приоритети. Ние се вслушваме в тревогите на гражданите и предприятията — особено МСП — които се притесняват, че Брюксел и неговите институции не винаги създават правила, които те могат да разберат или да приложат. […] „Трябва да извършваме задълбочена оценка на въздействието на законодателните предложения, включително на съществените изменения, внесени по време на законодателния процес, така че политическите решения да вземат предвид различните фактори и да се основават на обективни данни. […] Решенията, вземани от институции на ЕС, засягат всички нас и поради тази причина предлагаме мерки, които ще отворят процеса на вземане на решения в ЕС, като предвидят по-голяма прозрачност и по-голям контрол и предоставят повече възможности на хората да представят своите становища.“

По-голяма прозрачност и повече консултации

Комисията ще отвори процеса на разработване на политиките си за по-голям обществен контрол и участие посредством уебпортал, където инициативите ще могат да бъдат проследявани, както и посредством нови обществени консултации, когато се извършва оценка на съществуващи политики или се обмислят възможности за нови предложения. След като Комисията е приела дадено предложение, всеки гражданин или заинтересована страна ще разполага с 8 седмици, за да предостави обратна информация или да направи предложения, които ще бъдат включени в законодателните дебати в Парламента и в Съвета.
Редовен преглед на действащото законодателство

Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (РЕФИТ), посредством която се прави оценка на действащото законодателство на ЕС с цел повишаване на неговата ефективност и ефикасност, ще бъде подсилена, без да се излагат на риск целите на политиките. Тя ще има по-специфични цели, свързани с разглеждането на най-сериозните източници на неефективност и ненужна тежест, и също така ще определя в количествено изражение разходите и ползите, когато това е възможно.

Платформата РЕФИТ

Комисията ще създаде постоянна и приобщаваща платформа за диалог със заинтересованите страни и държавите членки, в рамките на която ще се обсъждат начините за подобряване на законодателството на ЕС в контекста на РЕФИТ. Платформата РЕФИТ ще събере експерти на високо равнище от бизнеса, гражданското общество, социалните партньори, Икономическия и социален комитет, Комитета на регионите и държавите членки. Посредством нея ще бъдат събирани предложения за намаляване на регулаторната и административната тежест, произхождащи от практиката, и ще бъдат представяни конкретни идеи. Комисията ще отговаря на всички предложения и редовно ще обяснява какви последващи действия възнамерява да предприеме. Освен това Комисията отново обещава, че ще се вслушва в становищата на заинтересованите страни по всяко време посредством онлайн инструмента, наречен Намаляване на тежестта – имате думата! ( от англ. „Lighten the Load — Have Your Say“).

Подобряване на оценките на въздействието и повишаване на контрола на качеството

Без да засяга политическите решения, Комисията укрепва подхода си към оценките на въздействието и оценяването с цел подобряване на набора от обективни данни, който е в основата на всички законодателни предложения. По-специално, действащият от 2006 г. насам Комитет по оценка на въздействието към Комисията ще бъде преобразуван в независим Комитет за регулаторен контрол. Неговите членове ще имат по-независим статут и половината от тях ще бъдат наети извън Комисията. Комитетът ще има засилена роля при проверката на качеството на оценките на въздействието във връзка с новите предложения, както и при проверките за пригодност и оценките на действащото законодателство.
Комисията също така предлага оценки на въздействието да се извършват по време на целия законодателен процес, а не само когато Комисията подготвя своето предложение. Призоваваме Европейския парламент и Съвета да извършват оценки на въздействието на съществените изменения, предложени от тях в хода на законодателния процес. По искане на Европейския парламент.

Ново междуинституционално споразумение за поемането на общ ангажимент от страна на институциите на ЕС

По-добро регулиране може да се постигне само ако представлява общ ангажимент на Комисията, Съвета и Европейския парламент. На 19 Май 2015 Европейската Комисия внесе в Парламента и Съвета предложение за ново междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество, като целта е по него да се постигане съгласие преди края на 2015 г. В проекта на новото междуинституционално споразумение се предлагат: общ ангажимент към програмата REFIT, извършване на оценки на въздействието по време на целия законодателен процес, непрекъснато наблюдение на резултатите от прилагането на нормативната уредба на ЕС и извършване на по-задълбочени оценки, координиране на годишното и многогодишното планиране, включително консултации относно работната програма на Комисията, по-голяма прозрачност относно тристранните преговори и съвместни усилия за намаляване на необоснованото свръхрегулиране при транспонирането на законодателството на ЕС от държавите членки.

Leave a Reply