RIAsource център

Порталът www.regulatoryreform.bg отговаря на нуждата от нов и иновативен източник на специфични знания и умения в сферата на регулаторната реформа и оценката на въздействието на законодателството в България. Той функционира като ресурсен център за знание и експертиза и позволява поддържането на обратна връзка с неговите потребители.

РЕСУРСИ

НАРЕДБА ЗА ОБХВАТА И МЕТОДОЛОГИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

АНАЛИЗ НА БЪЛГАРСКАТА НОРМАТИВНА И СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА В ОБЛАСТТА НА РЕГУЛАТОРНАТА РЕФОРМА

НАСОКИ ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

НАСОКИ ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

РЕГУЛАТОРНАТА РЕФОРМА ИЗИСКВА ФОКУС ОТБЛИЗО И ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА БЪРЗИ ОБОРОТИ

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В БЪЛГАРИЯ

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, НАСОЧЕНА КЪМ ПОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДАТА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В БЪЛГАРИЯ

ПЪЛНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО, НАСОЧЕНА КЪМ ПРОМЯНА НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА, РЕГУЛИРАЩА ОТНОШЕНИЯТА В ОБЛАСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПЪЛНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЗАКОНА ЗА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ ДИСКРИМИНАЦИЯТА

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДИПЛОМАТИЧЕСКАТА СЛУЖБА

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ

OЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ

Порталът RIAsource centre е създаден по Проект „Оценка на въздействието на законодателството – ключов механизъм за насърчаване на вземането на решения, базирано на доказателства в България”, който бе реализиран с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонда за партньорство и експертна помощ от Центъра за оценка на въздействието на законодателството в партньорство с Швейцарския институт за следдипломно обучение на публичната администрация към Университета в Лозана