ms-01-3ecdc8ed

НАРЕДБАТА ЗА ОБХВАТА И МЕТОДОЛОГИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

На 18 ноември 2016 г. в Държавен вестник беше публикувана Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието на нормативните актове от компетентността на Министерския съвет, съгласно изискванията на Закона за нормативните актове.

Наредбата регламентира минималните изисквания за съдържание на частичната предварителна оценка, за което е приложен и съответният формуляр.

Изброени са хипотезите, в които извършването на цялостна оценка на въздействието е задължително, които са при:

  1. изработване на проекти на нови закони и кодекси;
  2. изработване на проекти на нормативни актове, частичната предварителна оценка на въздействието, за които е установила, че могат да се очакват за значителни въздействия;
  3. препоръка за извършване на цялостна предварителна оценка на въздействието от администрацията на МС според правилата, уредени в Наредбата;
  4. собствена преценка на съставителя на проекта на нормативен акт.

В Наредбата е уреден и минималният обхват на цялостната оценка на въздействието, който включва като минимум:

  1. възможни негативни въздействия върху конкурентоспособността, пазарните отношения, конкуренцията, иновациите и/или потребителите;
  2. възможни негативни въздействия върху основните човешки права, върху отделни социални групи или върху обществото като цяло;
  3. възможни екологични въздействия на национално ниво;
  4. възможни икономически, социални и екологични въздействия върху отделни региони на страната;
  5. възможни разходи за засегнатите страни и как те се разпределят по групи или по сектори.

Резултатите от цялостната предварителна оценка на въздействието се отразяватв доклад и резюме. Резюмето е отделен документ и се изготвя съгласно приложен към Наредбата формуляр. При всяка цялостна предварителна оценка на въздействието се извършва и оценка на въздействието върху МСП.

Съгласно Наредбата, резултатите от прилагането на нормативните актове се проверяват чрез последваща оценка на въздействието. Тя изследва съотношението между поставените цели и постигнатите резултати при прилагането на нормативния акт. Определянето на обхвата и структурата на оценката се извършва чрез избор на критерии за оценка и преглед на промените в политиката, реализирана чрез нормативния акт за разглеждания период от време. При определянето на обхвата и структурата на оценката се използват някои или всички от следните критерии: постигане на целите; ефективност; ефикасност; устойчивост и полезност.

За да се обезпечи изпълнението на Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието са внесени изменения и в Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация, публикувани в същия брой на Държавен вестник от 18.11.2016 г. Според тях частичната оценка на въздействието е задължителен елемент от предложението за включване на всеки законопроект в законодателната програма и от предложението за включване на всеки проект за подзаконов нормативен акт в оперативната програма на Министерски съвет.

Устройственият правилник предвижда, дирекция „Модернизация на администрацията” към Министерски съвет ще се произнася относно необходимостта от извършване на цялостна оценка на въздействието и относно качеството на изготвените оценки на въздействието.

Пълният текст на Наредбата можете да откриете тук.

Извлечение на Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация, с посочени последните изменения може да бъде открито тук.

Leave a Reply